revista bimestral - ISSN 1885-5679  
  
| CARRASCO, Nemrod

La guerra como ignominia estética: la correspondencia Einstein-Freud. Eikasia 50 (julio, 2013).
Resumen/Abstract


  

© eikasia

EIKASIA | REVISTADEFILOSOFIA.com
Bermúdez de Castro 14 bajo C2 - 33011 Oviedo - España
+ 34 984 083 210 | eikasia@eikasia.es

Copyright © 2014 Eikasia.