revista bimestral - ISSN 1885-5679  
  
| LLORENS, Oscar

El error como garantía ontológica. Eikasia 24 (abril, 2009)

  

© eikasia

EIKASIA | REVISTADEFILOSOFIA.com
Bermúdez de Castro 14 bajo C2 - 33011 Oviedo - España
+ 34 984 083 210 | eikasia@eikasia.es

Copyright © 2014 Eikasia.