revista bimestral - ISSN 1885-5679  
  
| PADILLA GÁLVEZ, Jesús

Jesús Padilla Gálvez, Wittgenstein I. Lecturas Tractarianas. Plaza y Valdés, Madrid, 2009. Eikasia 25 (mayo, 2009)


  

© eikasia

EIKASIA | REVISTADEFILOSOFIA.com
Bermúdez de Castro 14 bajo C2 - 33011 Oviedo - España
+ 34 984 083 210 | eikasia@eikasia.es

Copyright © 2014 Eikasia.